Dienstbaarheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

De ChristenUnie vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn. Dat kan door het faciliteren van nieuwe kleine ondernemingen, maar ook door concreet te zijn over de invulling van begrippen als coöperatie en participatie. Door onze inwoners met nieuwe vormen van inspraak te betrekken bij zaken die hen en hun leefomgeving direct aangaan en raken. En niet te vergeten, door de goede dingen die al in gang zijn gezet uit te bouwen en te blijven doen wat al goed loopt.

 

Leefbaarheid in de kernen is belangrijk voor onze sociale samenhang en vitaliteit.

 • Door gecombineerd gebruik van gebouwen (zoals scholen, bibliotheken, sportkantines, kerken, kinderopvang) te stimuleren, willen wij ze optimaal benutten en onnodige leegstand voorkomen.
 • We bevorderen de aantrekkingskracht van onze woonkernen. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de inwoners betrokken zijn bij de ontwikkeling van een visie en concrete plannen voor de kernen waarin zij wonen.
 • De ChristenUnie wil extra aandacht voor goede woonruimte voor iedereen, maar voor jongeren, starters op de woningmarkt, ouderen en mensen met een smallere beurs in het bijzonder.
 • We zijn zuinig op de groene en rustige woonomgeving, zowel buiten als binnen de kernen.

 

Ondernemerschap en samenwerking zijn sleutelbegrippen voor onze gemeente

Toerisme

 • Onze recreatiegebieden verdienen blijvende waardering. Daarom wordt een aantal fiets- en wandelroutes verbeterd.
 • Hardenberg is een gastvrije gemeente; wij handhaven de toeristenbelasting op het huidige niveau.
 • De ChristenUnie wil een meer diverse activiteitenagenda faciliteren en/of subsidiëren.

Agrarische ondernemingen

 • Wij koesteren onze agrarische sector en de ondernemers die daarin werkzaam zijn. Samen met hen kijken we naar een toekomstgerichte doorontwikkeling. Wij benaderen de agrarische sector daarom actief, om ideeën uit te wisselen, initiatieven op te halen en waar mogelijk door te voeren.
 • De ChristenUnie is voor grondgebondenheid van agrarische bedrijven en wij stimuleren familie- en biologische bedrijven.
 • Wij geven onze agrarische sector de mogelijkheid tot verbreding van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen met onderwijs, toerisme en zorg.

Middenstand

 • De winkelcentra in Hardenberg en Dedemsvaart moeten in 2020 compact en aantrekkelijker zijn.
 • Voor winkels die nu buiten het voorgestelde concentratiegebied in Dedemsvaart en Hardenberg vallen, stellen we een stimuleringsfonds in voor verplaatsing naar het centrum.
 • De centra van Balkbrug, Bergentheim en Gramsbergen pakken we gefaseerd aan. We willen dat zo snel mogelijk maar ook verantwoord doen; daarvoor maken we plannen samen met deze kernen.

Bedrijven

 • Om de economische en bestuurlijke uitdagingen het hoofd te bieden en onze regiofunctie blijvend waar te maken en uit te bouwen, versterken we regionale samenwerkingen zoals Dutch Techzone (voorheen Vierkant voor Werk) en regio Zwolle.
 • We jagen de werkgelegenheid aan – vooral in IT, de zorg, recreatie & toerisme, de maakindustrie en voor start-ups – door het opstellen van speerpuntenprogramma’s.

Bereikbaarheid

 • Voor verbetering van onze bereikbaarheid en duurzaamheid, moet de stationsomgeving Hardenberg worden opgewaardeerd; wij blijven hiervoor samenwerking met ProRail zoeken.
 • De ChristenUnie vindt dat het openbaar vervoer beter moet, door bijvoorbeeld de NS halte in Bergentheim en slimmere busverbindingen.
 • Wij zijn voor de aanleg van een regionale fietsverbinding en verbetering van bereikbaarheid via de weg.
 • De ChristenUnie wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor verschillende parkeertarieven; waar en wanneer precies bepalen we later in overleg en samenwerking met de ondernemers.

 

We willen ons allemaal veilig voelen

 • Door gebruik van moderne communicatiemiddelen (zoals een buurt-app) in samenwerking met de politie te stimuleren, verhogen we het gevoel van veiligheid.
 • Om donkere, onoverzichtelijke locaties veiliger te maken, moet intelligente openbare verlichting worden aangebracht.
 • De ChristenUnie wil meer veilige fietsverbindingen, vooral met het oog op scholieren.
 • Veiligheid voor onze inwoners staat voorop. Daarom worden alle woonwijken/woongebieden 30 kilometerzones voor het autoverkeer.
 • Wij vinden een analyse van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties (zoals smartphone-gebruik op de fiets) noodzakelijk. Aan de hand van de resultaten doen wij verbetervoorstellen. De ChristenUnie is voor verkeerseducatie op scholen.
 • Tegengaan van (cyber)pesten doen we in samenwerking met de scholen, door voorlichting in de klas.