Duurzaamheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

De ChristenUnie gelooft in de roeping van onze Schepper om goede rentmeesters van de wereld te zijn en dat kan op allerlei manieren. Duurzaamheid gaat over meer dan alleen energieopwekking en -gebruik. Het gaat ook over het produceren van zo min mogelijk afval en het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. Of over duurzaam bouwen, schoon produceren, verantwoord recreëren en ecologisch natuurbeheer. Financiën op orde vinden wij ook duurzaam, het gaat om de toekomstbestendigheid van onze gemeente.

 

Duurzaamheid mag wat kosten

 • De ChristenUnie ondersteunt initiatieven voor lokale opwekking en gebruik van duurzame energie door het duurzaamheidsfonds. Hierdoor bieden wij blijvend mogelijkheden voor participatie en coöperatie door onze inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven.
 • Isolatie van gebouwen blijft belangrijk om energieverspilling terug te dringen en de gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie met de isolatie van haar eigen gebouwen.
 • Wij willen energieneutraal bouwen bij alle nieuwbouw vanaf 2020:
  • gasvrij bouwen wordt de norm;
  • duurzaam bouwen opnemen in de resultaatafspraken met de woningbouwcorporaties;
  • korting op m2 prijs voor een bouwkavel bij duurzaamheidsmaatregelen bovenop de wettelijke norm.

 

Duurzaamheid betreft meer dan energie

 • We moeten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen uit het meerjarenprogramma “Duurzaam Hardenberg 2015 tot en met 2020” waarin we het verdrag van Parijs naleven.
 • De ChristenUnie is tegen ondergrondse opslag van CO2.
 • Hardenberg is wat ons betreft in 2030 een energie neutrale gemeente.
 • We bouwen onze koppositie “zonnepanelen op daken” uit door het beschikbaar stellen van een gunstige lening voor de installatie.
 • In de gemeente Hardenberg realiseren wij ieder jaar 2% energiebesparing.
 • Verbetering van afvalscheiding bij de bron en het verminderen van restafval verdient blijvend aandacht. De ChristenUnie is voor een duurzamer afvalinzamelingssysteem, aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en hergebruik van materialen.
 • De ChristenUnie stimuleert de circulaire economie en daagt zowel de inwoners als de gemeente uit mee te denken over een plan om meer te doen aan het principe “afval is grondstof”.
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor asbestsaneringen voor degenen die daar zelf de middelen niet voor hebben.
 • De ChristenUnie wil actief beleid voor de aanpak van hittestress en wateroverlast. Wij stimuleren daarom vergroening van de buitenruimte.

 

Het is aan ons om goed voor het milieu en de natuur te zorgen

 • De ChristenUnie zet zich actief in voor behoud van het landschap, de plattelandscultuur en de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.
 • Wij stellen jaarlijks € 200.000 beschikbaar voor initiatieven die actief en blijvend gericht zijn op milieubewust landschapsbeheer.
 • Wij vinden dat de vitaliteit van ons landschap onze aandacht verdient; Ruimte voor de Vecht is daarvan een mooi voorbeeld. Wij zijn daarom voor de voortzetting van de groen/blauwe diensten.
 • Om flora en fauna te beschermen, stimuleren wij de samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, bedrijventerreinen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties.
 • De ChristenUnie wil de agrarische bedrijven aanmoedigen verder te verduurzamen. Wij zijn voor een verantwoord ontmoedigingsbeleid voor gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 • Voor verantwoord (grond)waterbeheer bevorderen wij de samenwerking tussen de agrarische bedrijven en het Waterschap.
 • Onze inwoners en Plaatselijk Belangen betrekken wij actief bij ecologisch natuur-, berm- en landschapsbeheer in hun eigen buurt, door daar budget voor beschikbaar te stellen.
 • De ChristenUnie wil dat Hardenberg een SDG (Social Development Global Goals) gemeente wordt. Daarom adopteren we tenminste twee van de 17 “Social Development Global Goals”. Welke doelen dat worden, stellen we na de verkiezingen vast.

 

Wij gaan zorgvuldig om met de beschikbare financiële middelen

Bij financieel beheer gaat het over dingen als rechtvaardigheid, noodzakelijkheid, billijkheid en verantwoordelijkheid. Om iedereen te kunnen geven waar hij of zij recht op heeft en om tot stand te brengen wat goed is voor onze gemeente, is het belangrijk dat we onze financiële zaken goed hebben geregeld.

 

Niet alleen betalen, ook meeprofiteren of terugontvangen

 • Als de gemeente geld overhoudt en de financiële reserve is op gewenst niveau, dan besteden we een deel van het overschot aan incidentele lastenverlichting, een deel aan verbetering van zorg en bestrijding van armoede en een deel reserveren we voor toekomstige investeringen in grote projecten.
 • De ChristenUnie gaat aan de slag met een regelluwe bijstand, om de toegankelijkheid voor degenen die er recht op hebben te waarborgen, zonder dat zij daarvoor allerlei ingewikkelde aanvragen moeten doen.
 • Er moet een bijstandskaart komen met een overzicht van alle regelingen en hoe die toegankelijk zijn.
 • Het leveren van optimaal maatwerk voor mensen die leven onder de armoedegrens, bijvoorbeeld in het begeleiden naar werk, regelen van zorgtaken en inzetten van ondersteuning heeft prioriteit.
 • Voorzieningen in natura voor jongeren die in een minimum inkomenssituatie leven (zoals een kaart met een bepaalde waarde, te gebruiken voor sport of cultuur), wil de ChristenUnie pro-actief ter beschikking stellen.

 

Financiën moeten ook duurzaam zijn

 • Door onder andere een deel van de gemeentelijke grondvoorraad in te zetten voor duurzame lokale initiatieven, verminderen we actief de gemeentelijke grondvoorraad. De ChristenUnie denkt hierbij aan het verpachten van grond aan boeren, in combinatie met duurzaamheidsafspraken over biodiversiteit.
 • In goede tijden sparen wij voor minder goede tijden.
 • Het uitgangspunt voor de gemeentelijke begroting is dat die sluitend moet zijn. Dit betekent dat we bij voorkeur voor uitgaven sparen in plaats van lenen.
 • We voeren geen belastingverhogingen door als daar geen concrete financiële noodzaak of aanleiding toe is.
 • We laten onderzoek doen naar de mogelijkheden voor differentiatie van de belastingtarieven, zoals verschillende afvaltarieven voor alleenstaanden en gezinnen of inkomensafhankelijke afvaltarieven.