Vrijheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

De ChristenUnie vindt vrijheid een groot goed en een grote verantwoordelijkheid. Vrijheid om keuzes te maken in verband met werk, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en geloofsbeleving. Ook vinden wij het belangrijk een ander diezelfde vrijheid te gunnen, respect te hebben voor de keuzes en overtuigingen van anderen, zodat we dat respect ook mogen terug verwachten. Omdat samenleven van invloed is op wat we samen doen, hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar delen en wat we democratisch beslissen.

 

Passend onderwijs voor iedereen

 • Elke leerling moet een school en/of opvoedondersteuning, die past bij de eigen identiteit, zo dicht mogelijk bij huis hebben.
 • De regeling voor leerlingenvervoer blijft gehandhaafd, ook naar scholen van de eigen denominatie.
 • Kleine scholen blijven, waar mogelijk is, behouden.
 • Wij faciliteren “een leven lang leren”. Laaggeletterdheid bestrijden wij actief met programma’s die zijn afgestemd op de diverse doelgroepen.

 

Cultuur laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen

 • De ChristenUnie vindt het belangrijk culturele evenementen te faciliteren en/of te subsidiĆ«ren.
 • Lokale culturele initiatieven willen we de ruimte geven.
 • Ons cultureel erfgoed en onze musea onderhouden we goed.
 • De ChristenUnie faciliteert de bibliotheken bij het vervullen van hun bredere rol in de samenleving, die gericht is op jeugd en onderwijs, participatie en zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en kunst- en cultuureducatie.

 

We zijn niet allemaal hetzelfde en willen niet allemaal hetzelfde

 • We blijven zoeken naar verbetering van de (gemeentelijke) dienstverlening door persoonlijke wensen van inwoners en cliĆ«nten af te stemmen en maatwerk te leveren.
 • Waar dat kan, bieden we keuzevrijheid en eigen regie in benodigde maatschappelijke ondersteuning. Ook voor deze ondersteuning moet maatwerk geboden worden.
 • Het gemeentelijk ICT beleid moet op orde worden gebracht. Voor de privacy van onze inwoners houden wij veel en blijvend aandacht, door naleving van de privacy-wetgeving nauwlettend te monitoren.

 

Samen leren omgaan met de “nieuwe democratie”

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente dichter bij de inwoners komt te staan. We gaan aan de slag met een wisselend expertisepanel, dat bestaat uit inwoners aan wie we van tijd tot tijd een aantal vragen stellen over belangrijke onderwerpen. De uitkomst nemen we mee in onze overwegingen voor het gemeentelijk beleid.
 • We willen de communicatie naar onze inwoners verder verbeteren door informatie op tijd te verstrekken in begrijpelijke taal.
 • Nauwe samenwerking met de Plaatselijk Belangen en hen ondersteunen bij hun vertegenwoordigende functie is belangrijk. De ChristenUnie gaat actief op zoek naar mogelijkheden en middelen om hen daarbij van dienst te zijn.
 • Met ingang van 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Wij sorteren voor op het aanpassen van de manier van werken van de gemeente bij vergunningverleningen, door:
  • verstrekken van informatie over gevolgen van de omgevingswet;
  • het bieden van goede begeleiding van vergunning-aanvragers;
  • samen met de Plaatselijk Belangen en inwoners de belangen van onze kernen opnemen in de omgevingsvisie.