Waardigheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

De ChristenUnie vindt dat iedereen meetelt en mee mag doen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, religie, geaardheid, of wat dan ook. Natuurlijk dragen mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar, maar soms is dat (tijdelijk) niet toereikend. In die situaties ligt er een taak voor de gemeentelijke overheid, als regisseur van de hulpverlening en door zich als schild en vangnet op te stellen. Door (financiële) ruimte te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en Samen Doen teams. Maar ook door het stimuleren van “noaberschap” en ondersteuning van initiatieven daarvoor.

 

De ChristenUnie wil investeren in initiatieven vanuit de maatschappij

 • Het maatschappelijke initiatievenfonds wordt verdubbeld van € 50.000 naar € 100.000 om nog meer nieuwe burgerinitiatieven mogelijk te maken. De ChristenUnie wil hiervoor een gebiedsregisseur inzetten, die bij initiatiefnemers aanschuift en hen begeleid als dat nodig is.
 • Om overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers (als gevolg van hun zorgtaken) te voorkomen worden zij actief (informatief, praktisch en financieel) ondersteund, zodat ze naast hun waardevolle bijdrage in mantelzorg en/of vrijwilligerswerk, mee kunnen blijven doen in de samenleving.
 • Per Samen Doen Team stellen we een budget van € 25.000 beschikbaar, dat is bestemd voor kleinere onvoorziene uitgaven in schrijnende gevallen, zonder moeilijke procedures en formulieren.
 • De ChristenUnie steunt initiatieven vanuit de samenleving, die erop gericht zijn sociaal isolement te voorkomen of op te heffen, van harte.
 • Mensen met fysieke beperkingen moeten ook gewoon toegang hebben tot openbare gelegenheden. Wij willen een analyse van knelpunten in die toegankelijkheid en een voorlopige reservering in de begroting van € 100.000 per jaar, om deze knelpunten op te lossen.
 • De lokale inclusie-agenda moet concreet en zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zodat ook mensen met beperkingen op voet van gelijkheid mee kunnen doen.

 

Omzien naar elkaar, in kleinere en grotere verbanden

 • Na een vijf- of zesdaagse werkweek is het belangrijk een vaste vrije dag te hebben en zo ruimte te bieden voor gezamenlijke rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Ook ter bescherming van de (kleinere) middenstanders en hun werknemers; daarom zijn wij niet voor winkelopenstelling op zondag.
 • De ChristenUnie hecht eraan het gezin, als hoeksteen van de samenleving, ondersteuning te bieden in samenwerking met instanties zoals de consultatiebureaus, kerken en Samen Doen teams.
 • Noaberschap is een essentiële waarde in de Hardenbergse samenleving, die ondersteuning verdient:
  • verenigingen en kerken betrekken we actief bij maatschappelijke vraagstukken;
  • sportverenigingen faciliteren we om maatschappelijke taken in te vullen, zoals sporten voor minima en ouderen of aanverwante activiteiten in samenwerking met de BSO (Buiten Schoolse Opvang);
  • we helpen bij actieve lokale integratie van nieuwkomers.
 • De ChristenUnie staat voor actieve bestrijding van discriminatie door voorlichtingsprogramma’s op scholen en bij sportverenigingen.

 

Gezondheid is ook een kwestie van preventie

 • Ook in de jeugdzorg geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom gaan we intensiever samenwerken met scholen en consultatiebureaus, om ervoor te zorgen dat we problemen zo veel mogelijk voor zijn.
 • De ChristenUnie stimuleert gezond leven door voorlichting en – als dat nodig is – financiële ondersteuning, met behulp van programma’s zoals Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Vitaal Vechtdal en de inzet van combinatiefunctionarissen (een combinatiefunctionaris is iemand die onderwijs en lokale sportaanbieders met elkaar verbindt).
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld met gezond eten en drinken. We stimuleren daarom programma’s als “Gewoon Gezond” in kernen als Kloosterhaar en Bergentheim.
 • Wij stimuleren interactie tussen de oudere en jongere generaties. Dat is belangrijk voor een samenleving waarin mensen bij elkaar betrokken zijn en bevordert het sociaal welzijn.
 • De ChristenUnie zet investeringen in promotie van breedtesport voort en blijft zich inzetten voor de instandhouding van goede sportvoorzieningen.