Bereikbaarheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Om de gemeente Hardenberg de ontwikkeling te laten doormaken die ons voor ogen staat, is goede
bereikbaarheid een vereiste. De gemeente is (samen met de Provincie en het Rijk) verantwoordelijk
voor infrastructuur van hoog niveau. Dat kost veel geld, maar in een goedbedeelde gemeente als
Hardenberg is het zeker mogelijk om dat ook aan veilige infrastructuur te besteden.

 • Wij denken daarbij niet in de eerste plaats aan meer asfalt, maar zoeken het meer in een goede verbinding en hub-functie (knooppunt) tussen Twente, Zwolle en Groningen. De Nedersaksenlijn speelt daarin een cruciale rol. Daarbij is het wat de ChristenUnie betreft niet de vraag of de economische situatie op dit moment een Nedersaksenlijn rechtvaardigt; wij denken dat de economie de Nedersaksenlijn zal volgen.
 • Om op tijd klaar te zijn voor intensiever gebruik van het openbaar vervoer, vinden we het belangrijk de stationsomgeving in Hardenberg slagvaardig op te pakken.
 • Op korte termijn is heropening van station Bergentheim niet haalbaar; wij zijn daarin afhankelijk van derden zoals de Provincie, ProRail en NS. Maar voor een snelle verbetering van bereikbaarheid willen we zorgen voor een mobiliteitshub en een goede busverbinding, die na verloop van tijd uitgroeit tot een volwaardige treinhalte.
 • Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in duurzame mobiliteit. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe OV-concessie door de Provincie. Als reguliere OV-lijnen niet haalbaar zijn, willen we dat er een goed en laagdrempelig alternatief beschikbaar is.
 • De ChristenUnie zet zich de komende periode verder in voor verduurzaming van de mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in de gemeente Hardenberg.
 • Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren, investeren we in:
 1. sociaal veilige wandelroutes;
 2. meer ruimte voor de fiets met een fijnmazig netwerk van doorfietsroutes met een hoge kwaliteit;
 3. snelle, frequente en rechtstreekse busverbindingen (voor zover dat aan de gemeente is);
 4. een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.

 • De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Hardenberg, gericht op groei van het fietsverkeer.
 • Er komen meer fietsstraten waar de auto “te gast” is. Op deze routes heeft de fiets zo veel mogelijk voorrang. Zo stimuleren we het gebruik van de fiets in het woon- werkverkeer met zo min mogelijk hinder van obstakels en het overig verkeer.
 • De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van het fietsverkeer en richt wijken fiets- en kindvriendelijk in.
 • De ChristenUnie wil op schoolfietsroutes alle fietspaden vrijliggend van het andere verkeer maken, zodat fietsers veilig zijn.
 • In alle woonwijken wordt de maximum snelheid 30 kilometer per uur.
 • Wij willen overal in de gemeente scheiding (of ontmenging) van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en landbouwverkeer. Op die manier zorgen we ook meteen voor betere fietsverbindingen tussen de kernen (de middelbare scholen bevinden zich hoofdzakelijk in Hardenberg en Dedemsvaart), waarmee de leefbaarheid van die kernen behouden blijft of beter wordt.
 • We maken vaart met het herstellen van achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden. Als het nodig is, voeren we die werkzaamheden eerder uit dan nu op de planning staat.
 • Om te voorkomen dat chauffeurs hun vrachtwagens her en der in woonwijken parkeren om te overnachten, zorgen we voor een grote parkeerplaats met de nodige faciliteiten.