Wonen

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Een geschikte woning vinden is in deze tijd van woning schaarste bijna onmogelijk. En dat geldt helemaal
als je starter bent op de woningmarkt, een smalle beurs hebt of als je een passende seniorenwoning zoekt. Dat moet de komende jaren verbeteren, omdat een goed dak boven je hoofd heel veel dingen in je leven positief beïnvloedt. Bovendien is daar in artikel 22 lid 2 van de Nederlandse grondwet dit over vastgelegd: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”

Gemeente Hardenberg heeft de ambitie uitgesproken de komende vier jaar ongeveer 400 nieuwe woningen per jaar te bouwen. De ChristenUnie vindt daar het volgende over.

 • De gemeente moet een verantwoord, actief grondbeleid voeren. Zo houden we de huizenprijzen beter in de hand en zorgen we ervoor dat er voor de juiste doelgroepen wordt gebouwd. We zijn bereid daarvoor flink te investeren, ten gunste van onze inwoners.
 • Er moeten voldoende woningen gebouwd worden voor starters, minder kapitaalkrachtigen en
  senioren. Minimaal 30% van de te bouwen huizen moeten sociale huurwoningen zijn.
 •  Nieuwbouw moet zo goed mogelijk verspreid worden binnen de gemeente Hardenberg, dus ook over de kleinere kernen. Zo slaan we twee vliegen in één klap, we bieden onze inwoners een goede en betaalbare woning en we houden onze kernen leefbaar. Immers, waar mensen wonen, zijn zaken als scholen, winkels, een dokter en sportfaciliteiten nodig.
 •  Bouwen op inbreidingslocaties blijft belangrijk, maar gezien de grote vraag naar woonruimte ontkomen we er niet aan om ook te bouwen op uitbreidingslocaties. We stellen daar wel eisen aan.
 • De woningbouwprogramma’s moeten zo veel mogelijk aansluiten bij de dorpsvisies, die inmiddels
  door bijna alle 29 kernen zijn gemaakt.
 •  De gemeente moet snel duidelijke afspraken maken met woningbouwcorporaties over verduurzaming en het levensloopbestendig maken van huurwoningen.
 • We moeten meer oog hebben voor kwaliteit van wonen en niet alleen gaan voor kwantiteit. Dat kan betekenen dat we voor bebouwing in een bepaald gebied voor wat minder woningen kiezen, met meer ruimte er omheen, in plaats van zoveel mogelijk woningen binnen een aantal vierkante meters neer te zetten.
  Een deel van het leegstaande vastgoed in de gemeente (kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing) moet ingezet worden voor hergebruik, verbouw of sloop in combinatie met nieuwbouw op die plek. We doen dat ook al met onze “rood-voor-rood” regeling en het programma “erven met kwaliteit”.
 • Wijken moeten gevarieerd zijn, dus spreiding is belangrijk. Concreet betekent dit dat we duurdere woningen bouwen in goedkopere wijken en goedkopere woningen in duurdere wijken.
 • De gemeente moet ervoor zorgen dat de taakstelling voor huisvesting van statushouders jaarlijks wordt gehaald en er tegelijkertijd op toezien dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door extra huisvesting te realiseren, bijvoorbeeld door tijdelijke bewoning van leegstaand vastgoed of het tijdelijk neerzetten van tiny houses.
 • Er moet een woonverplichting bij nieuwbouw komen, zodat huizen niet opgekocht worden door investeerders. We willen ook dat de gemeente een verhuurvergunning invoert. Hiermee bestrijden we huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief en beschermen we (vooral minder kapitaalkrachtige) huurders beter tegen wanpraktijken. Ook willen we maatregelen tegen speculanten die panden bewust leeg laten staan. Een leegstandsbelasting ontmoedigt dat misschien; wij willen daar onderzoek naar laten doen.
 • Snelle invoering van opkoopbescherming van bestaande betaalbare koopwoningen is nodig ter  bescherming tegen “kopen om te verhuren”. De koper wordt verplicht te gaan wonen in de woning die hij koopt, ook in de bestaande bouw.
 • Vanwege de steeds maar stijgende huizenprijzen is het voor starters op de woningmarkt nauwelijks nog mogelijk geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. De ChristenUnie wil daarom herinvoering van de starterslening voor woningzoekenden, die in 2016 is afgeschaft.
 • We gaan verantwoord om met onze cultuur-historische panden. Dat betekent dat we niet zomaar afbreken maar eerst goed nagaan of een dergelijk pand kan blijven staan.
 • We moeten vergroening binnen de bestaande bebouwing aanmoedigen en aanjagen. Dat is goed voor klimaatadaptatie en wateropvang en tegen hittestress.
 • We houden ons goede vestigingsklimaat voor mensen die op zoek zijn naar kwaliteit, ruimte, goede voorzieningen en een mooie omgeving in stand.