Welzijn, Zorg en Gezondheid

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, mee te doen, te worden beschermd en om de juiste zorg te krijgen als dat nodig is. Wij prijzen ons gelukkig dat we in onze gemeente de beschikking hebben over een gloednieuw, modern ziekenhuis.
In de gemeente Hardenberg is “Noaberschap” een belangrijk gegeven. Het draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. We kunnen en moeten die kracht van de samenleving optimaal benutten, bijvoorbeeld door ons te richten op “communities”. Bij een community kun je denken aan de inwoners van een wijk die gezamenlijk bijdragen aan een bepaald vraagstuk in die wijk. Of als het gaat om de gezondheid van een kind, is dit iets van zowel ouders als scholen, sport- en muziekverenigingen en hulpverleners. Samen dragen we verantwoordelijkheid
en zien we naar elkaar om. De ChristenUnie wil daarom actief de samenwerking tussen de diverse groepen in zo’n community bevorderen, zoals in het zogeheten “IJslands model” waar een aantal scholen in de gemeente Hardenberg al gebruik van maakt.

 • De ChristenUnie wil het “fonds maatschappelijke initiatieven”, dat in 2017 mede door ons in het leven is geroepen, stevig inzetten om lokale initiatieven daadwerkelijk financieel te ondersteunen.
 • Wij zetten ons blijvend in voor de bestrijding van eenzaamheid en laaggeletterdheid.
 • Bij het inkopen van Jeugdhulp en WMO, wil de ChristenUnie dat de samenwerking tussen alle betrokkenen goed wordt ingevuld.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, moeten aanvullend zijn op het mandaat dat ons via verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad die, als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Maar de ChristenUnie is er voorstander van dat onze inwoners, waar en voor zover dat kan, zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en – samen met anderen en de overheid – de zorg voor de
samenleving oppakken.

 • De gemeente moet openstaan voor initiatieven van inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang voor ogen hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.
 •  De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van buurttuinen en plukveldjes. De ervaring leert dat dit meteen goed is voor de sociale cohesie.
 • Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en een raad die durven los te laten.
 • De ChristenUnie Hardenberg wil, vanuit vertrouwen, actief werk maken van “right to challenge” (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk of als dorp, een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.
 • Wij willen dat continue burgerparticipatie een grote, vanzelfsprekende plaats inneemt, zoals bij de (invoering van de) Omgevingswet.

We hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop we in gemeente Hardenberg met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving

 • Wij willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren en meteen inburgeren. Dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.
 • Integratie is geen keuze maar een morele verplichting.

Gezondheid is veel meer dan het ontbreken van ziekte. Vanuit preventie en “positieve gezondheid” willen we een gezonde leefstijl voor iedereen bewerkstelligen. Daarom blijft de ChristenUnie initiatieven uit de samenleving, die gericht zijn op preventie stimuleren. Ook het voorkomen van problematische schulden is preventie: mensen niet in een armoedeval terecht laten komen. Het is dus belangrijk dat mensen die specifieke hulp nodig hebben, de juiste hulp krijgen. Met oog voor het individu, afgestemd op haar/zijn omgeving; we zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom wil de ChristenUnie de samenwerking tussen de maatschappelijke partners blijven bevorderen. Dat betekent onder andere dat:

 • We in de jeugdzorg/WMO1 af willen van vermijdbare en onnodige medicalisering en problematisering.
 • We een buurt- en wijkgerichte aanpak van het jongerenwerk willen. Vooral in kleine(re) kernen is behoefte aan een goede ontmoetingsplek voor jongeren.
 • We maatjesprojecten tegen eenzaamheid ondersteunen, zodat ouderen die wel mobiel zijn maar niet alleen dingen willen ondernemen, aan elkaar gekoppeld worden.

Vrijwilligers zijn de smeerolie in de samenleving. Een bijzondere groep vrijwilligers wordt gevormd door de mantelzorgers. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen

 • .De ChristenUnie wil vanuit de gemeente structureel en blijvende waardering voor de mantelzorger en een proactieve benadering van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, mantelzorger zijn geworden.
 • Wij willen specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorgtaken combineren met school of studie.
 • We vinden dat de gemeente mensen die mantelzorger zijn of worden, actief moet wijzen op mogelijkheden tot ondersteuning.
 • We willen in de gemeente Hardenberg de regels en drempels bij het aanvragen van een mantelzorgwoning minimaliseren.   

Stabiele gezinnen vormen de basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. Helaas ziet de ChristenUnie dat een groot deel van de jeugdigen dat in aanraking komt met jeugdzorg, afkomstig is uit een gebroken gezin. Kinderen lijden onder deze situatie. De ChristenUnie zet in op het voorkomen van (complexe) scheidingen. Wij willen dat ouders handvatten aangeboden krijgen om te bouwen aan hun relatie. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding
positief werken tegen stress in de relatie; ondersteuning bij en voorkomen van relatieproblemen kan daarbij helpen. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente Hardenberg ouders ondersteunt door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. Geboortezorg moet ook gericht zijn op de mentale voorbereiding op het ouderschap.

 • Wij willen dat de gemeente in samenwerking met professionals uit het veld preventief (v)echtscheidingsbeleid ontwikkelt.
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten gemakkelijk beschikbaar en laagdrempelig zijn.
 • De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen.   

We zien dat ouders steeds vaker een beroep doen op jeugdhulp. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij het zelf gehad hebben. Daardoor is het lastig geworden te accepteren dat bepaalde moeilijkheden bij het leven horen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in de gemeente Hardenberg het normaliseren van die (tijdelijke) moeilijkheden weer bespreekbaar maken, waarbij uiteraard niemand met een hulpvraag de deur wordt gewezen.

 • De ChristenUnie pleit voor preventie en vroeg signalering, want jongeren en hun ouders zijn erbij
  gebaat als de juiste zorg op het juiste moment beschikbaar is. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt.
 • De ChristenUnie wil in de gemeente Hardenberg de volgende vier punten voortvarend aanpakken:
  • De scholen moeten de gelegenheid krijgen en behouden hun werk zo in te richten dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Als dat toch dreigt te gebeuren, is het nodig dat er een goede link is tussen jeugd, scholen, jeugdzorg en gemeente.
  • We zetten een professionele praktijkondersteuner in om jongeren met lichte psychosociale problemen ondersteuning te geven.
  • Zogeheten residentiële jeugdzorg willen we afbouwen door kinderen eerder en beter te helpen. Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin, zo nodig bieden we maatwerk of kijken we of een gezinshuis een oplossing is.
  • We willen onderzoeken of we de ambulante jeugdhulp lokaal kunnen inkopen.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland lukt het niet iedereen het hoofd
boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in de gemeente Hardenberg aan haar of zijn lot mag worden overgelaten. Dit vraagt vooral om het scheppen van de juiste mogelijkheden zodat mensen zelf aan perspectief kunnen werken.

 • Wij zetten ons in voor een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat, waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven. Dat betekent ook dat we voor een positief bijstandsbeleid zijn, waarin mensen niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen.
 • De gemeente is voor hen een betrouwbare partner die uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties en een regelluwe bijstand.