Landbouw, Landschap en Waterbeheer

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Gemeente Hardenberg herbergt veel agrarisch ondernemers; zij spelen hun rol als werkgevers en beheerders van een groot deel van ons buitengebied. Dat geldt trouwens voor het hele Vechtdal. Hoewel we ons bewust zijn van de tegenwoordige milieukwesties, kunnen wij ons geen gemeente Hardenberg en Vechtdal zonder boeren voorstellen; de ChristenUnie is trots op ze. De invloed vanuit de landelijke en provinciale overheid op de sector is groot en onze lokale invloed is beperkt. Toch is het effect wel heel voelbaar. Daarom wil de ChristenUnie actief lokaal beleid voeren om de agrarische ondernemers te ondersteunen in hun ontwikkeling, de ruimte geven om te ondernemen en innovaties in verband met de duurzaamheidstransitie te ondersteunen. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met de bodem, biodiversiteit (soortenrijkdom), grondstoffen en energie en produceert op een verantwoorde manier.
Landbouwbedrijven krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover die een bijdrage leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.                      De ChristenUnie ziet veel initiatieven vanuit de sector die serieus werkt aan het verder verduurzamen en toekomstbestendig maken van die sector. De ChristenUnie wil naast deze ondernemers en groepen staan om daar gezamenlijk een bijdrage aan te leveren.

 • Een solide samenwerking met ander Vechtdalgemeentes (met name Ommen en Dalfsen).
 • Het uitspreken en -dragen van onze grote waardering voor de sector.
 • Het bieden van ondersteuning bij innovaties en initiatieven in de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door lokale of regionale stimuleringsregelingen.
 • Een samenhangende aanpak van verschillende ruimteclaims op met name landbouwgrond, met begrip voor de positie van de grondeigenaar.
 • Het Vechtdal profileren als de innovatieregio op het gebied van agro- en food.

Wij ontlenen een groot deel van onze aantrekkingskracht aan ons landschap. Het credo “wij wonen waar anderen recreëren” heeft in tijden van corona misschien nog wel meer zeggingskracht gekregen. We willen daarom het landschapsbeheer dat in de gemeente Hardenberg is ingezet voortzetten en aanvullen.

 • Instandhouding van stimuleringsregelingen voor behoud van groen(structuren) en het verbeteren van de biodiversiteit. Omdat biodiversiteit brede aandacht nodig heeft en in alle landschappen waardevol is, willen we de mogelijkheden hiervoor ruimer maken voor de hele gemeente.
 • De ChristenUnie wil terughoudend zijn met het vestigen van nieuwe bedrijven die heel veel ruimte nodig hebben (zoals distributiecentra). Vaak dragen ze maar beperkt bij aan de lokale economie en werkgelegenheid.
 • Verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen.

Eén van de dingen die de coronapandemie ons opnieuw heeft laten inzien, is dat natuur goed is voor mens en dier. Omdat de biodiversiteit schrikbarend afneemt, wil de ChristenUnie de natuurrijkdom versterken. Daarnaast moeten we ons aanpassen aan het veranderende klimaat, dus: hoe verminderen of vermijden we hittestress en hoe zorgen we ervoor dat we water bewaren voor drogere tijden. We willen dat dichtbij meteen concreet maken.

 • Versterking van de biodiversiteit in bestaand gemeentegroen. We werken hiervoor ook graag samen met de plaatselijk belangen.
 • Uitbreiding van gemeentegroen en vervanging van zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken). Ook hiervoor doen we graag een beroep op de inzichten van de plaatselijk belangen.
 • Verdichting van bebouwing en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, de biodiversiteit in bebouwd gebied te vergroten en zo te zorgen voor verkoeling, schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan bijdragen, waarbij we er bij vergroening op letten dat we zoveel mogelijk inheemse soorten gebruiken.
 • Stimuleren vergroening van daken (voor woningen en bedrijfspanden).
 • Stimuleren afkoppelen van hemelwaterafvoeren in combinatie met het plaatsen van regentonnen en het ontstenen en vergroenen van tuinen.
 • Gratis advies bij het vergroenen van particuliere tuinen en stimuleren van gebruik van natuurlijke erfafscheidingen (in plaats van stenen en houten schuttingen).

Andere maatregelen in verband met natuurbeheer zijn:

 •  Bij het bestrijden van plagen, zoals de eikenprocessierups, nemen we in principe natuurvriendelijke maatregelen en maken we zo min mogelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Verpachting van gemeentegrond vindt plaats onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden, gericht op behoud of versterking van de biodiversiteit.
 • Gemeente Hardenberg zal het Schone Lucht Akkoord meeondertekenen, zodat de ambitie van 50% gezondheidswinst wordt gehaald.

Waterbeheer is, gezien het veranderende klimaat, heel erg belangrijk. Het gaat er niet alleen om hoe we het water buiten onze huizen houden, maar juist ook binnen de gebieden die daaraan bijvoorbeeld hun unieke karakter te danken hebben. We doen daarvoor onder andere het volgende:

 • Meer intensieve samenwerking met partijen als de waterschappen, de Provincie en de andere Vechtdalgemeentes.
 • Binnen deze samenwerkingen ook met de agrarisch ondernemers kijken naar mogelijkheden met betrekking tot grondwaterstanden en het beter vasthouden van het water in het landschap.