Verkiezingsprogramma

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Hieronder onze speerpunten voor onze campagne:

 • Wonen
  Een geschikte woning vinden is in deze tijd van woning schaarste bijna onmogelijk. En dat geldt helemaal
  als je starter bent op de woningmarkt, een smalle beurs hebt of als je een passende seniorenwoning
  zoekt. Dat moet de komende jaren verbeteren, omdat een goed dak boven je hoofd heel veel dingen in
  je leven positief beïnvloedt.
  De ChristenUnie wil dat de starterslening terugkomt. Om mensen die hun eerste huis kopen een duwtje in de rug te kunnen geven.
  Bovendien is daar in artikel 22, lid 2 van de Nederlandse grondwet dit over
  vastgelegd: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”
  .
 • Ondernemerschap
  De economie is er voor mensen, niet andersom. Een goede markt komt tot haar recht als ondernemers,
  werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Een sterke lokale en regionale economie is
  een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait ook om de kwaliteit van leven en is
  volgens ons pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, werk en vrije tijd
  in balans zijn en als groei duurzaam is en grenzen kent. De ChristenUnie vindt dat we van ondernemers
  en bedrijven mogen vragen om dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving. En de lokale overheid
  speelt een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en circulaire economie.
  .
 • Landbouw, landschap en waterbeheer
  Gemeente Hardenberg herbergt veel agrarisch ondernemers; zij spelen hun rol als werkgevers en
  beheerders van een groot deel van ons buitengebied. Dat geldt trouwens voor het hele Vechtdal.
  Hoewel we ons bewust zijn van de tegenwoordige milieukwesties, kunnen wij ons geen gemeente
  Hardenberg en Vechtdal zonder boeren voorstellen; de ChristenUnie is trots op ze. De invloed vanuit
  de landelijke en provinciale overheid op de sector is groot en onze lokale invloed is beperkt. Toch is het
  effect wel heel voelbaar. Daarom wil de ChristenUnie actief lokaal beleid voeren om de agrarische
  ondernemers te ondersteunen in hun ontwikkeling, de ruimte geven om te ondernemen en innovaties
  in verband met de duurzaamheidstransitie te ondersteunen. Een toekomstbestendige agrarische sector
  heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met de bodem, biodiversiteit
  (soortenrijkdom), grondstoffen en energie en produceert op een verantwoorde manier.
  .
 • Welzijn, zorg en gezondheid
  Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van
  prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in
  gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, mee te doen, te worden beschermd
  en om de juiste zorg te krijgen als dat nodig is. 
  .
 • Bereikbaarheid en mobiliteit
  Om de gemeente Hardenberg de ontwikkeling te laten doormaken die ons voor ogen staat, is goede bereikbaarheid een vereiste.
  De completering van De Nedersaksenlijn vinden we daarom erg belangrijk!
  De gemeente is (samen met de Provincie en het Rijk) verantwoordelijk
  voor infrastructuur van hoog niveau. Dat kost veel geld, maar in een goedbedeelde gemeente als
  Hardenberg is het zeker mogelijk om dat ook aan veilige infrastructuur te besteden.