Bijdrage Alwin te Rietstap duidingsdebat

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Bijdrage Alwin te Rietstap duidingsdebat

4 april 2022 Geen categorie 0

Geachte voorzitter,

In dit duidingsdebat kijken we met elkaar terug op de uitslag van de verkiezingen en wat dit betekent voor de toekomst van het bestuur van de gemeente Hardenberg.

Allereerst wil ik vanuit deze positie alle partijen feliciteren met hun positie in de raad. Elke partij die meegedaan heeft aan de verkiezingen heeft mandaat gekregen om zich in te zetten voor deze mooie gemeente. In het bijzonder wil ik OpKoers.nu noemen met de zetelwinst en het CDA met het blijven van de grootste partij en het handhaven van de zetels. De ChristenUnie is ook heel dankbaar met de zetelwinst die wijzelf mochten behalen. Met zeven zetels willen wij vanuit christelijk-sociale politiek bijdragen aan onze gemeente. Dat voelt als een stevig mandaat.

De uitslag was op voorhand moeilijk in te schatten door het tijdsgewricht waarin we zitten. Wij denken dat de coronapandemie met de daarbij genomen maatregelen, de toeslagenaffaire,  de stikstofcrisis met de enorme gevolgen en natuurlijk de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne van grote invloed zijn op de samenleving. Hoe met deze onderwerpen wordt en is omgegaan en de mate waarin partijen vanuit bijvoorbeeld regeringsdeelname daarin verantwoording hebben willen nemen, was voor ons gevoel merkbaar bij deze lokale verkiezingen. De genoemde onderwerpen hebben een heel groot effect op de persoonlijke leefomgeving van veel mensen. En veel mensen voelen zich tekort gedaan en zijn het vertrouwen in de politiek verloren.

Vanuit deze context ervaren wij bij de uitslag van de verkiezingen dus dankbaarheid. Het is niet vanzelfsprekend om als partij die ook landelijk actief is te groeien in zetelaantal of jezelf te handhaven. Overal zie je een grote groei van lokale partijen. Ook in onze gemeente is onze lokale partij gegroeid, waar ik ze al voor gefeliciteerd heb. Daarnaast zien wij ook de atypische trend dat ChristenUnie is gegroeid en het CDA hun zetels vast hebben weten te houden. Ondanks het kleine verlies van de PvdA is de huidige coalitie als geheel gegroeid, waarmee vertrouwen uit is gesproken door de kiezer.

Een ander aspect wat we zagen is de lage opkomst. Zonder dat precies te kunnen duiden, denken wij dat het een relatie heeft met het eerder genoemde tijdsgewricht. Juist omdat we hier geen grote verschuivingen hebben gezien, maar wel een lage opkomst, zien wij in Hardenberg een grote opgave om verder te werken aan het herstel van vertrouwen in het openbaar bestuur. We komen net uit een verkiezingsperiode vol beloftes. Het mooie is dat we vaak hebben mogen merken, dat juist in deze verkiezingstijd veel begrip was voor verschillende inzichten. Dat het benoemen van de verschillen, naast overeenkomsten, leiden tot de beste gesprekken en meeste waardering. En dat is nodig om vertrouwen te herstellen. Wij zien dit als een grote opgave en willen ons daar ook de komende raadsperiode voor inzetten.

Naast deze opgave ziet de ChristenUnie een focus op een drietal inhoudelijke opgaven in de nabije toekomst waar de gemeente Hardenberg op moet in zetten. Deze zijn niet uitputtend, maar mogen wat ons betreft in dit debat niet onbenoemd blijven. Een opgave die we zien is de verdere ontwikkeling van ons sociale beleid, waarin we volgens het Hardenbergse model willen werken aan een samenleving die nog meer met elkaar verbonden is en waar partijen en instanties beter met elkaar samenwerken om de opgaven op het gebied van jeugd, WMO en participatie verder handen en voeten te geven. Meer gemeenschapszin, preventie en positieve gezondheid zijn daarin kernbegrippen wat ons betreft. Daarnaast zien we uiteraard een grote uitdaging op het gebied van Wonen. Een grote bouwopgave, maar ook gekoppeld aan een goed voorzieningenniveau en duurzaam vorm gegeven. Als laatste willen we hier ook de brede welvaart noemen. Werkgelegenheid is van belang voor de samenleving, maar dit moet ook toekomstbestendig worden vorm gegeven. Dat vraagt om een verdere verduurzaming in de verschillende economische sectoren, waarbij circulariteit en innovaties nodig zijn. Ook vraagt dit om een goed mobiliteitsnetwerk, zoals veilige fietspaden en goede spoorwegen, zoals de Nedersaksenlijn en OV voorzieningen.  Werken aan deze drie grote opgaven kan Hardenberg niet alleen. De posities van de regio’s en ook het rijk zijn in toenemende mate van belang. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de gemeente Hardenberg hier ook goed in is vertegenwoordigd.

Voorzitter, deze inhoudelijke opgaven en maatschappelijke onrust vragen in de ogen van de ChristenUnie om een stabiel bestuur. Dat is nodig om de herkenbaarheid lokaal te vergroten, regionale vertegenwoordiging te versterken en in zijn algemeenheid om de bestuurskracht van deze gemeente te borgen. De afgelopen periode heeft laten zien dat door vele wisselingen in verschillende rollen, dit extra inzet heeft gevraagd om krachtig te besturen. De ChristenUnie wil hier ook aandacht voor vragen in de komende periode bij het vormen van een nieuw bestuur. Wij zijn zelf bereid hierin weer verantwoordelijkheid te nemen en voelen ons gesterkt door een goede verkiezingsuitslag in combinatie met een jarenlange geschiedenis aan het verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een stabiel bestuur in Hardenberg.

Voorzitter, over uw hoofd heen, wil ik de informateur ook wijsheid toewensen bij zijn informatieperiode. In bovenstaande heeft de ChristenUnie aangegeven waar volgens ons de belangrijke opgaven voor de toekomst liggen en wat nodig is aan bestuurskracht om aan die opgaven te werken. Daarnaast is het wat de ChristenUnie betreft van belang om daarbij zo goed mogelijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag en de verhouding tussen oppositie en coalitie. Dat is niet alleen getalsmatig, maar ook inhoudelijk. Dat vraagt ook om een akkoord op hoofdlijnen met wel een investeringsrichting, wellicht in combinatie met een raadsagenda. Kortom. Er liggen grote uitdagingen voor ons. En ik zou ook dit betoog willen afronden met onze grotere wens en afhankelijkheid.

Op hoop van zegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.